Проектът

ИДЕЯТА

Неотдавнашното проучване, проведено от MIUR и FEI („FoodEdu @ School“ 2018) установи, че в училищната среда в Италия (а това е сравнително същото и в други европейски страни) образованието за устойчивост чрез храната се основава на мотивацията на отделните учители, използвайки най-вече традиционни методи на преподаване. Следователно липсва дидактическа еднородност: солиден подход, основан на умения, както и на съдържание, което би могло да бъде много по-ефективно за развитието на образователни, възпроизводими и широко разпространени действия, за преподаване на устойчивост на младите поколения, чрез голямата тема за храните и хранителните системи.

ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА

Проектът има за цел да квалифицира учителската професия,за да се повиши ефективността и ефективността на преподаването в училищната среда на тема устойчивост чрез храната, като предоставя инструменти, процедури и резултати, за да гарантира постоянни стандарти за качество по въпросите на устойчивостта на преподаване чрез храната и нейните взаимовръзки със здравето на човека и здравето на планетата.

ДАННИ И ПРОФИЛИ НА УЧАСТНИЦИТЕ

Участниците в проекта са:
 • 5 училища-партньори;
 • 35 учители в средните училища;
 • 250 ученици от средното училище (2 класа по 25 ученика средно за всяко партньорско училище).

ДЕЙНОСТИ

Проектът включва следните дейности:
  • ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ПРОДУКТИ
   1. Доклад за състоянието на образованието за устойчивост чрез храна в училищата;
   2. „Рамка за умения“ за преподаване на устойчивост чрез храната;
   3. Указания за учителите да обучават за устойчивост чрез храната;
   4. Уеб платформа “Meet & Learn”;
   5. Дидактическа сертификация „Устойчивост чрез храната“.
 • ПРОЕКТНА СРЕЩА в Италия, България и Гърция.
 • СЪБИТИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ в Италия (2), България, Испания, Латвия и Гърция.
 • МОБИЛНОСТ ЗА ОБУЧЕНИЕ, насочена към учители в Италия.
 • МОБИЛНОСТ ЗА ОБУЧЕНИЕ (полево училище), насочена към ученици и учители в Латвия и Гърция.
Летните полеви училища предвиждат участието на 10 учители и 25 ученици, подходящо подбрани, до 2 учители и 5 ученици за всяко партньорско училище. Съществуват и два цикъла на лабораторни дейности за обучение по устойчивост чрез храна, водени от учители и насочени към учениците от класната група.

МЕТОДОЛОГИЯТА

Методологията се основава на модела PRINCE2: по този начин проектът е разделен на няколко фази, в които дейностите се планират и разпределят според резултатите. Проектът е разделен на 3 макрофази: подготовка, изпълнение, затваряне. Фазите на проекта са два вида:
 • Напречни: управление на проекти, разпространение и последващо управление;
 • Хронологично вертикални: интелектуални продукти, обучителни дейности в чужбина.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Очакваните резултати са следните:
 • учителите могат да проектират образователни пътеки в училищната среда, използвайки иновативни методологии и инструменти (по-специално използването на платформата „Meet & Learn“), както и да ги сравняват с реалния опит в местните общности, към които принадлежат;
 • учениците могат да развият своето критично мислене относно текущите предизвикателства в областта на храните и околната среда, както и как да действат по съответния начин..
Очакваното въздействие може да бъде очертано в:
 • подобряване на ефективността на преподаване върху устойчивостта чрез храна в училищата партньори;
 • повишен интерес на учениците и учителите към въпроси, свързани с образованието за устойчивост чрез храната;
 • развитие на езикови, релационни, междукултурни, дизайнерски и умения за решаване на проблеми, както и свързани с използването на мултимедийни инструменти и оборудване (онлайн платформа, видео-документална продукция, цифрова фотография) от ученици и учители.

ДЪЛГОСРОЧНИ ПОЛЗИ

В дългосрочен план проектът ще генерира следните ползи:
 • по-голяма ефективност на преподаването в областта на устойчивостта чрез храната, благодарение на широкото разпространение на предложения модел (поне на националната територия на партньорите);
 • по-голяма осведоменост за учениците и учителите по въпроса за устойчивостта в голям мащаб (поне в географските райони, представени от партньорите – балтийските страни, Средиземноморието и Балканите);
 • по-голямо прилагане за учениците и учителите да извършват индивидуално поведение и колективни действия чрез храна, насочена към насърчаване на здравословен и устойчив начин на живот, с уважение към нашето здраве и околната среда;
Disclaimer. This website is the sole responsibility of the SKILLED project and does not represent the opinion of the European Commission or of the National Agency Indire nor is the European Commission or the National Agency Indire responsible for any use that may be made of the information it contains. The European Commission support for the production of this publication doesn’t constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.
Copyright 2021 @ Skilled by Fondazione Barilla | Privacy and Cookies Policy